KVKK AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması Hakkında Genel Aydınlatma Beyanı

VERİBOX TEKNOLOJİ   ( “Şirket” ) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun

(‘’KVKK’’) 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak istiyoruz.

1.  Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca,  VERİBOX TEKNOLOJİ   olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3.kişilere açıklayabilecek ve aktarabileceğiz.

2.  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Mezkûr kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Şirketimizin işletmesel faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi, ürün ve hizmetlerin sizlere en uygun biçimde sunulabilmesi, pazarlama ve teknik süreçlerin devamı, Şirketin ticari güvenliğinin sağlanabilmesi amaçları için işlenmekte ve işlenme amacına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. 

VERİBOX TEKNOLOJİ   tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

3.  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, VERİBOX TEKNOLOJİ   tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere,  faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek hizmet alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

4.  Yurtdışına Veri Aktarımı

VERİBOX TEKNOLOJİ   tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4/2 maddesinde öngörülen ilkeler ışığında “açık rıza temini” suretiyle veya 5/2 ve 6/3 maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde “açık rıza temin edilmeksizin” ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

5.  Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla VERİBOX TEKNOLOJİ   tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4/2 maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5/2 ve 6/3 maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6.  KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda; VERİBOX TEKNOLOJİ   talebin niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ŞİRKETİMİZ tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. 

VERİBOX TEKNOLOJİ cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranız, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranız,
 • Talep konunuz.

Yukarıda sayılan bilgilere ek olarak; varsa eğer konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak, Premier Kampüs Ofis – Gürsel, İmrahor Cd. No: 29, 34400 Kağıthane – A Blok – NO:87 adresinde mukim Veribox Teknoloji ‘ye verebilirsiniz. 

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı “[email protected]” e-posta adresine yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu gibi durumlarda, VERİBOX TEKNOLOJİ kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. 

7.  Aydınlatma Formunun Niteliği

İşbu “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması Hakkında Genel Aydınlatma Beyanı”, VERİBOX TEKNOLOJİ  ile yazılı yahut sözlü olarak akdetmiş olduğunuz her türlü sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

* İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) 03/11/2022 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda değişiklikler, www.veribox.com.tr adresinde yayınlanacak ve beyanın yürürlük tarihi değişikliklere uygun olarak güncellenecektir.